“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Artuklu Üniversitesi’ne Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Desteği
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sundukları “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” başlıklı projeleri uygulanarak tamamlandı.

Ajansımızın 2018 Yılı Teknik Destek Programı’na yönelik olarak Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” adlı proje desteklenerek hayata geçirildi. Üniversitenin Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde görev yapan akademisyenler ile Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 24 kişilik grupla eğitim programı gerçekleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim salonunda yapılan eğitim, Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. İnci User ile Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu tarafından verildi.

Eğitim konusuna bakıldığında, sosyal bilimler alanında çalışan birçok araştırmacı, nitel araştırma tekniklerini yaptığı araştırmalarda kullanmaktadır. Nitel araştırmalar sosyal bilimlerde gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde, geleneksel istatistiksel analizlerin yerini, ileri analiz tekniklerinin aldığı görülmektedir. Bu araştırma tekniklerinden biri olan nitel araştırma yöntemleri olgubilim, görüşme, odak grup görüşmesi, kuram oluşturma, mülakat, durum çalışması, Nvivo Programı ile proje oluşturma ve kodlama yapma, eylem araştırması gibi teknikleri kullanma imkânı sunmaktadır. Bu yöntemin temel esaslarının öğrenilmesi ve diğer istatistiksel analiz programları aracılığı ile uygulanması teknik eğitim desteğinin içeriğini oluşturmaktadır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ yaptığı açıklamada, Ajansımızın proje desteğinin ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçenin, ülkemizde yapılan araştırmaların görünürlüğünün nitelik açısından düşük olması ve yapılan araştırmaların kalite ve nitelik noktasında istenilen düzeyde olmamasından kaynaklandığını ifade etti. Bu metodolojik eksikliklerin giderilmesiyle birlikte dünya genelinde geçerli olan yöntemsel trendlerin ülkemizdeki araştırmacılar tarafından bilinip uygulanmasının bir gereklilik olarak görüldüğünü söyledi. Teknik destek programının temel amaçlarından birinin yerel kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmak olduğu düşünüldüğünde, proje kapsamında talep edilen destek ile verilecek olan bu eğitim değerlendirildiğinde, programın gerekliliği ile önceliğinin örtüştüğünü dile getirdi. Dolayısıyla üniversitelerin ana işlevlerinden biri olan bilimsel yayın yapma konusunda akademisyenlerin bilimsel araştırma teknikleri konusunda donanımlı olmasının hedeflendiğini belirtti.

“Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi” sonucunda, katılımcıların niteliksel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda daha donanımlı olmalarının yanı sıra buna bağlı olarak uluslararası yayın yapma yeterlilikleri artacaktır. Yapılacak akademik yayınlarla lisansüstü tezler yöntemsel açıdan daha geçerli, güvenilir, kaliteli ve nitelikli olacaktır. Üniversiteler açısından önemli bir ölçüt olarak kabul edilen akademisyen başına düşen yayın sayısının da talep edilen eğitim sonucunda artması beklenmektedir. Bu şekilde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sıralamada daha üst yerlere çıkması hedeflenmektedir.
"Dicle Kalkınma Ajansı"