“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Mardin’de Akademisyenlere Ajansımızdan Teknik Destek Eğitimi
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi-AMOS Uygulaması” adlı proje hayata geçirildi.

Ajansımızın “2018 Yılı Teknik Destek Programına” yönelik olarak Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Ajansımıza sunulan “Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi-AMOS Uygulaması” projesi kapsamında yaklaşık 15 üniversite öğretim üyesine eğitim verildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda iki gün süren eğitim, Başkent Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

Projenin ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe, ülkemizde yapılan yayınların görünürlüğünün düşük olması ve yapılan çalışmaların etkisinin istenen düzeyde olmamasının sebebi genel itibariyle yöntemsel eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde geçerli olan yöntemsel trendlerin ülkemizdeki araştırmacılar tarafından bilinip uygulanması bir gereklilik haline gelmiştir. Sosyal bilimler alanında çalışan birçok araştırmacı, nicel veri analiz yöntemlerini kullanmaktadır. Ancak uluslararası literatür incelendiğinde, klasik istatistiksel analizlerin yerini ileri analiz tekniklerinin aldığı görülmektedir. Bu bağlamda öne çıkan analiz yöntemlerinden biri olan “Yapısal Eşitlik Modellemesi” yöntemi araştırmacılara; doğrulayıcı faktör analizi, aracılık etkisi, süreç analizi, yapısal eşitlik analizi ve dolaylı etki analizi yapma imkânı sunmaktadır. Bu yaklaşımın temel esaslarının öğrenilmesi ve AMOS programı aracılığıyla uygulanması teknik eğitim desteğinin amacını oluşturmaktadır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, Ajans’ın teknik destek programının temel amaçlarından biri olan yerel kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini arttırmak olduğunu söyledi. Talep edilen teknik destek ile üniversitede çalışan akademisyenlerin, daha nitelikli yayınlar yapmaları ve bu şekilde uluslararası indekslerde Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılan yayınların sayısının artırılması olduğunu dile getirdi. Üniversiteler açısından önemli bir kalite ölçütü olarak kabul edilen akademisyen başına düşen yayın sayısının da bu eğitim sonucunda artmasının beklendiğini ifade etti. Dolayısıyla üniversitenin, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sıralamalarda daha üst yerlerde yer almasının hedeflendiğini belirtti. Genel Sekreterimiz “Talep edilen teknik destek ile gerçekleştirilen eğitim sayesinde, üniversitelerin ana işlevlerinden biri olan bilimsel yayın yapma konusunda akademisyenlerin daha donanımlı olması beklenmektedir” dedi.

Akademisyenlerin aldıkları bu eğitim sonucunda, yapılan akademik yayınlar ile lisansüstü tezler, yöntemsel açıdan daha geçerli ve güvenilir olmakla birlikte sadece belirli çalışmalarda değil, yapılan tüm alan çalışmalarında kullanılabilecek niteliklere sahip olacaktır. Bunun sonucunda “Yapısal Eşitlik Modellemesi” ile ilimizde ve bölgemizde diğer kurum kuruluşlar tarafından yapılacak araştırmalara katkı sağlanacaktır. Oldukça teknik bir yapıya sahip olan bu eğitim modeli, alan araştırmalarının daha geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamakta ve elde edilen verilerin yorumunu daha nitelikli ve genellenebilir yapmaktadır. Böylece eğitim alan öğretim görevlilerinin, araştırma yöntem ve teknikleri konusunda daha donanımlı olmaları ve buna bağlı olarak uluslararası yayın yapma yeterliliklerinin artması hedeflenmektedir.
"Dicle Kalkınma Ajansı"